Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

janka89
0752 8fcf
Reposted fromsavatage savatage
janka89
0765 8871 500
Reposted fromsavatage savatage
janka89
0793 19aa 500
Reposted fromsavatage savatage
janka89
0454 cc87

Reposted from4777727772 4777727772
janka89
janka89
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
janka89

April 21 2018

janka89
6972 1bc8 500
Reposted fromitwaslove itwaslove viajunior13 junior13
janka89

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

janka89

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


— Adamczyk
janka89
6830 bb2f 500
janka89

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

janka89
janka89
Tęsknię, choć wiem nie powinienem.
— Fisz „Sznurowadła”
janka89
0603 1a9b 500
janka89
Jak człowiek zacznie tylko o czymś marzyć, to nieuchronnie doznaje rozczarowania.
— znalezione
janka89
7123 c368 500
Reposted fromdeszcz deszcz viadancingwithaghost dancingwithaghost
janka89
Trzeba się podnieść i iść. Zawsze trzeba iść. Jak się nie ma gdzie iść, tym bardziej.
— Edward Stachura
janka89
8625 5499 500
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl