Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

janka89
Reposted fromu-dit u-dit
janka89
Reposted fromFlau Flau
janka89
Reposted fromFlau Flau
janka89
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
janka89
3145 36b0 500
Reposted fromhare hare viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
janka89
4360 fb40 500
Reposted frompollywood pollywood viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
janka89
5276 ae3d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaholymoly holymoly
janka89
8080 8bae
6281 0831 500
Reposted fromLaraneia Laraneia viaLaeticia Laeticia
janka89
Przyzwyczaiłam się, że jeśli chcę z kimś być, to go nie ma. Sama muszę się sobą zająć.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarelationshit relationshit
janka89
1222 b741
Reposted fromfatman fatman viarelationshit relationshit

September 20 2018

janka89
janka89
Mężczyzna dobrze ubrany musi dobrze rozbierać.
janka89
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
janka89
janka89

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

janka89
janka89
janka89

Alberta,Canada

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl