Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

janka89
janka89
7857 5f85 500

wsrod-chmur:

b&w edit

Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
janka89
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
janka89
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
janka89
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy.
janka89

November 28 2017

janka89
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont viabeliveinme beliveinme
janka89
czy jest jeszcze ktoś kto sie nie zna, a chce sie wypowiedzieć ?
— włodek markowicz
Reposted fromYOUR3K YOUR3K viabeliveinme beliveinme
7227 6284 500

notebelow:

fretful-ferret:

heyholden:

November 1st

December 1st


The rest of the year:

Reposted frommarvinetta marvinetta viaorangeugarte orangeugarte
janka89
janka89
Nie wszyscy możemy wszystko.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
janka89
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem.
I niech przyjdzie piąta,
o ile mamy dalej żyć.
— Szymborska
janka89
6724 5629 500

November 22 2017

janka89
Simkaye! Let the world know you!
Reposted frombiri biri viacolorfulvillain colorfulvillain
0559 f7f9
Reposted frommrngiii mrngiii viaGunToRun GunToRun
janka89
9743 3f93
Reposted fromRamme Ramme vianiskowo niskowo
janka89
6474 411a 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl