Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

janka89
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
Reposted frommhsa mhsa
janka89
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
janka89
7573 63a5 500
janka89
9513 60d5
Reposted fromonlyman onlyman viaampajewska ampajewska
janka89
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
Reposted from48hrs 48hrs viaquinne quinne
janka89
5207 5398 500
Reposted fromzciach zciach viakaworu kaworu

November 10 2018

janka89
4981 c2da 500
Reposted fromsoftboi softboi
janka89
4982 de08 500
Reposted fromsoftboi softboi
janka89
janka89
janka89

November 09 2018

janka89
4233 6d22
Reposted fromKameliaLove KameliaLove
janka89
4261 1653
Reposted fromthetemple thetemple
janka89
4388 65f7
Reposted fromsoftboi softboi
janka89
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viamikrokosmos mikrokosmos
janka89
[...] tego, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”
Reposted fromlifeless lifeless vialexxie lexxie
janka89
janka89
Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viasarkastyczna sarkastyczna
janka89
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viasarkastyczna sarkastyczna
janka89

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl